• Tarsus OSB Arsa Tahsis/Satış Yönergesi

Tarsus OSB Arsa Tahsis/Satış Yönergesi

TARSUS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

ARSA TAHSİS/SATIŞ YÖNERGESİ

 I.BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

MADDE 1– Bu yönergenin amacı; Tarsus Organize Sanayi Bölgesi katılımcı adaylarına tahsis edilecek veya satılacak parsellere ilişkin ilke, iş, işlem ve süreçler ile katılımcı ve OSB’nin sorumluluklarını belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2- Bu yönerge 4562 sayılı OSB Kanunun ‘Arsa Satışları’ başlıklı 15., ‘Arsa Tahsisleri’ başlıklı 18. maddesi ile OSB Uygulama Yönetmeliğinin ‘Müteşebbis Heyet ve Genel Kurulun görev ve yetkileri’ başlıklı 35. (2/b) ve arsa tahsisi, başvuru ve başvuruların değerlendirilmesi başlıklı 103. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönergenin uygulamasında;

  1. a) OSB: Tarsus Organize Sanayi Bölgesi,
  2. b) Parsel: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanan imar planına göre Tarsus Organize Sanayi Bölgesinde tahsise veya satışa konu olan sanayi ve ticaret alanlarını,
  3. c) Arsa Tahsisi: Katılımcının ödeme koşullarını yerine getirinceye kadar parselin mülkiyeti OSB uhdesinde kalması koşuluyla yatırım yapmak isteyen gerçek kişiler veya özel ve kamu tüzel kişilerinin kullanımına bırakılmasını

d)Arsa satışı: Parsel satın alma talebinde bulunarak OSB ile arsa tahsis sözleşmesini imzalayan kişinin, sözleşmede belirtilen ödeme koşullarını yerine getirmesi koşuluyla, arsanın tapu devrinin yapılmasını,

e)Katılımcı: OSB’lerde bir işletmenin kurulması için parsel tahsisi veya satışı yapılanlar ile maliki bulunduğu parselde üretimde bulunan veya bulunmayı taahhüt eden ve 4562 sayılı Kanunun amacına uygun faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiyi,

f)Arsa tahsis sözleşmesi: OSB’de bulunan parseli almak isteyen kişi ile OSB arasında yapılacak olan sözleşmeyi,

ifade eder.

  1. BÖLÜM

Tahsis ve Satış Yetkisi

MADDE 4 – (1) Arsa tahsis veya satış işlemlerini, bu yönergenin maddelerinde belirlenen prensiplere göre Yönetim Kurulu kararı gerçekleştirir.

Satış Usulü ve Fiyat Tespiti

MADDE 5- (1) Arsa tahsisi ve satışı gerçek veya tüzel kişilerin talebi üzerine Yönetim Kurulunun belirlediği fiyatlar esas alınarak gerçekleştirilir.

(2)Arsa satış fiyatları, satışta alınacak peşinat miktarı, taksit sıklığı ile peşin satış şartları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3)Bir parsel için birden fazla talebin olması veya parselin konumu nedeniyle özellik arz etmesi durumunda, doğrudan tahsis veya satış haricinde ihale yolu vb. usullerle tahsis veya satış yapma konusunda Yönetim Kurulu yetkilidir.

Başvuru

MADDE 6- (1) OSB’den arsa tahsis talebinde bulunan gerçek veya tüzel kişiler Ek-1’de yer alan form ile OSB Bölge Başkanlığına başvuruda bulunur.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve İlgililere Bildirilmesi

MADDE 7- (1) 6.madde hükümleri çerçevesinde OSB Bölge Başkanlığına başvurulması üzerine, en geç bir hafta içerisinde, Fen İmar Müdürlüğü tarafından Yönetim Kuruluna sunmak üzere değerlendirme raporu hazırlanır.

(2)Başvurunun olumsuz olarak değerlendirilmesi halinde rapora gerekçeler yazılmak zorundadır.

(3)Raporda firmanın mali yeterliliği, yatırım projesi, üretim prosesinin çevreye zarar verip vermeyeceği ve kurulması planlanan tesisin OSB Uygulama Yönetmeliğinin 101. maddesi kapsamına girip girmediğine ilişkin bilgilere yer verilir.

(4)Değerlendirme raporu yapılacak Yönetim Kurulu toplantısında görüşülmek üzere gündeme alınır.

Sözleşmeye Davet

MADDE 8- (1) Başvuru sonucunda Yönetim Kurulunca tahsis veya satış yapılması yönünde karar alınması üzerine başvuru sahibine gönderilecek yazıda OSB’ de faaliyet gösterecek katılımcıların yükümlülükleri hatırlatılarak sözleşme yapmaya davet edilir.

(2)Kararın başvuru sahibine ulaşmasını takip eden 30 gün içerisinde sözleşme imzalanması şarttır. Aksi halde başvuru geçersiz kabul edilerek 30 günü takip eden ilk toplantıda yönetim kurulunca iptale ilişkin yeni bir karar alınır.

(3)Davet edilmesine rağmen 30 gün içerisinde OSB ile sözleşme yapmaktan herhangi bir şekilde imtina eden kişi tarafından, aynı arsa için, aynı yıl ikinci bir başvuru yapılması halinde arsa metrekare fiyatları %10 farklı olarak hesaplanarak tahsis veya satış işlemi gerçekleştirilebilir.

(4)Aynı arsa için, ikinci başvurunun takip eden yıla rastlaması durumunda yeni yıl metrekare fiyatı  %10’unun altında belirlenmiş ise tahsis veya satışta %10 fiyat farkı esas alınır.

(5)Sözleşme imzalanmadan yapılmış olan ödemeler kabul edilecektir. Bu durumda sözleşme tarihi ödeme tarihi olarak kabul edilecektir.

Sözleşme Düzenleme

MADDE 9- (1) Yönetim Kurulunun tahsis veya satış kararının başvuru sahibine tebliğ edilmesinden itibaren 30 gün içerisinde taraflar arasında içeriği ve şekil şartları OSB tarafından belirlenen sözleşme düzenlenir.

(2)Arsa tahsis tarihi Yönetim Kurulunun tahsis karar tarihidir.

(3)Sözleşme OSB adına temsil ve ilzama yetkili Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili ile Bölge Müdürü ve talepte bulunan gerçek kişiyi veya tüzel kişinin temsil veya ilzama yetkili kişi/kişileri arasında imzalanır.

Taksitlerin zamanında Ödenmemesi

MADDE 10- (1) OSB, katılımcının vade tarihinden itibaren 2 ay içerisinde yazılı başvurusu halinde taksit ödeme süresini, gecikme cezası uygulamak şartıyla en fazla bir yıla kadar uzatabilir. Yazılı başvuruda bulunmayan veya talebi kabul edilmeyen katılımcının taksit ödeme gecikme süresinin 3 ayı aşması halinde, mücbir sebep halleri hariç olmak üzere katılımcıya tahsis edilen arsa geri alınır.