• Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu

Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU

Kanun Numarası : 4562

Kabul Tarihi : 12/4/2000

Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih : 15/4/2000 Sayı : 24021

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 39

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar

Amaç

Madde 1 – Bu Kanunun amacı organize sanayi bölgelerinin kuruluş, yapım ve işletilmesi esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 – Bu Kanun, organize sanayi bölgelerinin ve üst kuruluşlarının oluşumunu, organlarını, işleyişini, yönetim ve denetimini düzenleyen hükümler ile bunlarla ilgili kişi ve kuruluşların görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen hükümleri kapsar.

 

1 Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu Dosyayı indir